Avís legal

Identitat del responsable: FUNDACIÓ PRIVADA FRANCESC VIÑAS, en endavant, CONCURS VIÑAS NIF/CIF: G-59145474 Direcció: Bruc 125, entressol, 08037 Barcelona Correu electrònic: info.vinas@liceubarcelona.cat Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 494.

El CONCURS VIÑAS assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

FUNDACIÓ PRIVADA FRANCESC VIÑAS assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’ usuari. No obstant, els usuaris podran sol·licitar, complimentant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre el CONCURS VIÑAS (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar al CONCURS VIÑAS o a tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar al CONCURS VIÑAS qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicades.

El CONCURS VIÑAS es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altre motiu. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, el CONCURS

VIÑAS no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats al CONCURS VIÑAS en aquest sentit.

Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web del CONCURS VIÑAS per qualsevol persona li atribueix la condició d’ usuari, el qual accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats o serveis que el CONCURS VIÑAS posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per activitats contraries a les lleis, a la moral o a l’ ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris pel CONCURS VIÑAS com a informació pròpia o, si s’escau, de tercers. Així, el CONCURS VIÑAS posarà els mitjans raonables a la seva disposició per tal que els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

En relació als menors d’ edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant, el CONCURS VIÑAS garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts adreçats especialment al públic familiar.

Modificacions
FUNDACIÓ PRIVADA FRANCESC VIÑAS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a travès de la mateixa com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats en el seu portal.

Informació sobre els vincles “links”
Les pàgines d’Internet de CONCURS VIÑAS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del CONCURS VIÑAS.

En compliment del que es disposa en l’ art. 11 i 16 de la LSSICE, el CONCURS VIÑAS es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laboració de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’orde públic. En cas que l’ usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el CONCURS VIÑAS o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o en el seu cas, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’ aplicació.

El CONCURS VIÑAS. no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’ accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’ obligació del CONCURS VIÑAS. de controlar l’ absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyí.

El CONCURS VIÑAS. no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotipus, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i demés continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreviada como els 'Continguts'), són propietat intel·lectual del CONCURS VIÑAS. o, si s’escau, de tercers, tret que s’especifiqui el contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat del CONCURS VIÑAS. o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització

autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info.vinas@liceubarcelona.cat. No obstant, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en el RGPD, en la LOPDGDD i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.

El CONCURS VIÑAS. es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb altra finalitat i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ y exprés de la part en qüestió. Així mateix, el CONCURS VIÑAS. es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives adients per a garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte el estat de la tecnologia, la naturalesa de los dades emmagatzemades i els riscos als que estiguin exposades, conforme al que preveu l’ article 32 del RGPD. Per a més informació, pot veure la nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció
El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’ accés a aquesta pàgina web, els usuaris i el CONCURS VIÑAS. es comprometen a sotmetre’s als jutjats de Barcelona renunciant expressament a qualsevol altre fur.